Voor ouders

Kosten deelname peuterspeelzaal Klein Geluk

Voor deelname aan peuterspeelzaal Klein Geluk geldt per 1 januari 2024 een uurprijs van 10,25 euro. Op locatie Boekel telt een ochtend 3 uur, van 8.45 tot 11.45 uur. Voor locatie Sint Agatha gelden iets andere openingstijden: van 8.30 tot 12.00 uur en telt een ochtend 3,5 uur. Maandelijks ontvangt u van ons een factuur voor de afgenomen uren. Peuterspeelzaal Klein Geluk staat geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen, dus u kunt inkomensafhankelijke belastingteruggave ontvangen. U bent zelf verantwoordelijk voor het indienen van de aanvraag en verstrekken van de juiste gegevens aan de Belastingdienst om teruggave te ontvangen.

Bij afwezigheid door ziekte of andere redenen 

In verband met geplande personele bezetting wordt een gemiste ochtend wel gefactureerd. Ook kunnen wij om dezelfde reden helaas geen compensatie bieden wanneer u besluit buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. 

Opzeggen deelname peuterspeelzaal Klein Geluk

In verband met personele bezetting zijn wij genoodzaakt een opzegtermijn te hanteren. Opzeggen kan per 1e van de maand, met een opzegtermijn van een maand.

Zijn er klachten?

Stichting Klein Geluk staat voor goede kinderopvang. We doen onze uiterste best voor kinderen én ouders. U kunt van ons op aan. Toch kan het wel eens voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Laat het ons dan weten. Door kritiek kunnen wij onze organisatie verbeteren.

Een gesprek tussen de betrokken personen helpt onvrede meestal snel de wereld uit. Soms is dat niet voldoende. Ouders kunnen hun klacht kenbaar maken door middel van een schriftelijke melding van de klacht in de vorm van een e-mail naar stichtingkleingluk@outlook.nl.

Een klacht kan over van alles gaan, over een verschil van mening over de verzorging, over de factuur of over de bejegening door medewerkers. Stichting Klein Geluk heeft een klachtenprocedure voor het omgaan met klachten. Deze klachtenprocedure ligt ter inzage op uw locatie en kunt u ook hier vinden: klachtenprocedure Klein Geluk. Hier kunt u uitgebreider lezen hoe het indienen van een klacht in zijn werk gaat.

Is het niet gelukt om een klacht af te handelen met de betrokken medewerker dan zal het bestuur van Stichting Klein Geluk zich erover buigen. Vanzelfsprekend behandelen wij uw klacht zorgvuldig. Alle betrokkenen bij de behandeling van de klacht zijn tot geheimhouding verplicht

Externe klachtencommissie

Biedt de interne klachtenprocedure geen bevredigende oplossing, dan staat voor u de weg vrij voor informatie, advies en mediation bij het Klachtenloket Kinderopvang of kunt u gebruikmaken van de mogelijkheid uw klacht in te dienen bij de externe onafhankelijke Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. De leden van deze commissie hebben geen binding met Stichting Klein Geluk. Het reglement van de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen is beschikbaar op de website van deze commissie.

Inzet pedagogisch beleidsmedewerker/coach

In dit document zetten we uiteen hoe bij Klein Geluk de pedagogisch beleidsmedewerker en coach wordt ingezet.